AROSCO BIDRAR TILL

MERVÄRDE OCH TILLVÄXT

TJÄNSTER

VÅRT ERBJUDANDE


AROSCO har konsulter som kan bidra inom ett stort antal områden. Våra konsulter säkerställer måluppfyllnad genom resultatfokus och stort engagemenang att uppnå uppsatta mål.

PROJEKTLEDNING


Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att leda stora och komplicerade projekt med ett stort antal projektmedlemmar, samt med höga krav på kundnöjdhet, kvalitet samt marginal.

Erfarenheten AROSCO:s konsulter har kommer bl.a. från teknikinriktade projekt med komplicerade, fleråriga kontrakt av stort värde.

Erfarenheten kommer även från ledning av stora leveransprojekt till offentliga kunder samt att som offentlig kund vara projektledare på beställarsidan.

Projektledning inom stora och komplicerade underhållskontrakt har våra konsulter stor erfarenhet av.TEKNISK PROJEKTLEDNING


AROSCO kan bistå med konsulter som är mycket erfarna inom att effektivt driva teknisk projektledning.

Våra konsulter har särskilt stor erfarenhet av att driva tekniska förbättringsprojekt med mål att genomdriva
- Tillförlitlighetsförbättringar och
- Tekniska upprustningar.ANBUD


Vi kan bistå med konsulter som har stor erfarenhet av att ta fram anbudsunderlag till större leveransprojekt samt underhållsprojekt.UPPHANDLING


AROSCO kan bistå med konsulter som leder kravställning i upphandlingsprojekt samt som tar fram effektiva utvärderingsmodeller.FORDONSFÖRVALTNING


Våra konsulter har stor erfarenhet av att ansvara för förvaltning av stora fordonsflottor inom en offentlig verksamhet samt underhåll av stora fordonsflottor med mål att säkerställa högt värde och effektiva fordon.


VERKSAMHETSLEDNING


AROSCO kan bistå med seniora konsulter inom verksamhetsledning, både med
- stor erfarenhet av chefsroller som leder ledningsgrupper samt
- stor erfarenhet av arbete i större ledningsgrupper på svensk och nordisk nivå inom större internationella företag.

Våra seniora konsulter har mångårig erfarenhet från större chefsroller i internationella företag, samt med erfarenhet från organisationer under omfattande ombildning och förändring.


AROSCO:s konsulter har omfattande kompetens inom att driva förändringsarbete och förbättringsarbete i komplexa organisationer med utmanande affärsmässiga förutsättningar.

Med en förmåga att snabbt kartlägga komplexa problem kan våra konsulter bistå företagsledningar med rekommendationer och implementera lämpliga förbättringar med mål att höja kundnöjdhet, utveckla strategier för utökning av verksamhet samt att förbättra marginalen i verksamheten. Våra konsulter har omfattande erfarenhet från
- organisationsutveckling,
- förändringsledning,
- processutveckling/förbättring och
- effektiv uppföljning av verksamheten.

UNDERHÅLLSSTYRNING


Våra konsulter har erfarenhet av att vara ansvariga för att starta upp nya underhållsdepåer och nya underhållsprojekt. Vi kan bistå med experter som kan ansvara för att driva en komplett mobilisering inför
- övertagande av verksamhet och även
- mobilisering av nya depåer.


Våra konsulter kan även bistå med expertis inom och ansvara för delområden i komplicerade mobiliserings- och underhållsprojekt inom följande.
- Kvalitetsledning, inklusive framtagning och implementering av depårutiner.
- Säkerhetsstyrning, framtagning och ledning av säkerhetsarbetet gällande ansvar för att framföra fordon samt ansvar för att underhålla fordon.
- Ledning av arbetsmiljöarbete, inklusive skapa och implementera arbetsmiljörutiner baserat riskhantering.
- Rekrytering och utveckling av personal, baserat de krav som ställs för verksamheten.
- Utveckling av verkstad och produktionsstöd så att underhåll och produktion kan genomföras effektivt och enligt avtal.ARBETSLEDNING


AROSCO kan bistå med konsulter som har omfattande erfarenhet av att leda organisationer inom produktion och underhåll. Vi har erfarenhet från roller som
- Depåchef/Platschef
- Produktionsledning
- Produktions- och underhållsplanering

Våra konsulter har även erfarenhet av att leda verksamhet där underhåll/produktion bedrivs på flera orter och med lokala depåchefer.